19.9 C
Athens
Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024

ΑρχικήΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ1 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΚΑΜΠΑΝΑ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΛΟΓΩ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

1 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΚΑΜΠΑΝΑ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΛΟΓΩ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

Με ένα εκατομμύριο ευρώ (984.592,24€) χρεώνει το δημοτικό κορβανά του Μαραθώνα η απαράδεκτη αδιαφορία που επέδειξε η δημοτική αρχή Ψηνάκη, με αποτέλεσμα την απένταξη του έργου «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ».

Το ως άνω ποσό προέρχεται από χρηματοδότηση της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 396163 για  το έργο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ», η οποία είχε ενταχθεί στο ως άνω Ε.Π. και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ μέσω του Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 255/8, ενάριθμος κωδικός 2014ΣΕ25580091), και απεντάχθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 695/22-02-2017 ανάκληση της απόφασης ένταξης.

Η δημοτική αρχή θα ασκήσει έφεση κατά της με αριθ. πρωτ. 838/2017 Απόφασης Δημιονομικής Διόρθωσης του Υπουργού Εσωτερικών και προς τούτο ανέθεσε την υπόθεση στην έμμισθη δικηγόρο του δήμου κ. Κωτούλια.

Ακολουθεί κατατοπιστικό έγγραφο που κατατέθηκε στους αρμόδιους φορείς:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Νέα Μάκρη, 16/06/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ                                  Αρ. Πρωτ.  Δ.Υ.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                       

Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 104,                           Προς  

Νέα Μάκρη 19005                                         

Τηλ.: +30 22943 20532                                   Την Οικονομική Επιτροπή

Fax:  +30 22943 20555                                    Δήμου Μαραθώνος

Email: [email protected]                                                                                 

                                                                        Κοιν.:

                                                                        -Γραφείο Δημάρχου

                                                                        -Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Θέμα: «Γνωμοδότηση για άσκηση ενδίκων μέσων (έφεσης και αίτησης αναστολής εκτέλεσης) κατά της με αριθ. πρωτ. 838/2017 Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης του Υπουργού Εσωτερικών ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου και έγκριση ή μη ανάθεσης του δικαστικού χειρισμού (σύνταξη και υποβολή δικογράφων και παράσταση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου) σε πληρεξούσιο δικηγόρο».

Σχετ. 1. Η με αριθ. πρωτ. 838/2017 Απόφαση Δημιονομικής Διόρθωσης του Υπουργού Εσωτερικών.

2. Η με αριθ. πρωτοκόλλου 12052/16-6-2017, επιστολή – προσφορά του δικηγόρου κου Ευγένιου Χριστοφιλόπουλου.

Με τη με αριθ. πρωτ. 838/12.05.2017 Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο Μαραθώνος την 25.5.2017, από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ Α.Ε., επιβλήθηκε στο Δήμο Μαραθώνος ως φορέα, δικαιούχο του ΕΠ, δημοσιονομική διόρθωση συνολικού ποσού 984.592,24€ και αφορά στις δαπάνες που κρίθηκαν οριστικά ως μη επιλέξιμες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013».

Το ως άνω ποσό προέρχεται από χρηματοδότηση της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 396163 για  το έργο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ», η οποία είχε ενταχθεί στο ως άνω Ε.Π. και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ μέσω του Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 255/8, ενάριθμος κωδικός 2014ΣΕ25580091), και απεντάχθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 695/22-02-2017 ανάκληση της απόφασης ένταξης.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή η δημοσιονομική διόρθωση του άνω ποσού απαιτείται λόγω των εξής διαπιστώσεων του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης ΕΕΤΑΑ Α.Ε., ήτοι τη διάλυση της εργολαβικής σύμβασης που αφορά το παραπάνω έργο και το ότι η πράξη δεν κατέστη ολοκληρωμένη και λειτουργική κατά τη λήξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή υποχρεούται ο Δήμος Μαρθώνος να καταβάλει το ως άνω προσδιοριζόμενο ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης που αποτελεί αντικείμενο ανάκτησης ως αχρεωστήτως καταβληθέν, σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. στα έσοδα του κρατικού Προϋπολογισμού, το οποίο σε περίπτωση μη επιστροφής του αναζητείται κατά τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Η απόφαση αυτή προσβάλλεται με ένδικα μέσα εντός δύο (2) μηνών από της κοινοποιήσεώς της και συγκεκριμένα με έφεση η οποία ασκείται ενώπιον του Ελεγτικού Συνεδρίου.

Ως εκ τούτου εισηγούμαι κατ’ αρθ. 72 παρ. 1 στ. ιγ και παρ. 2, Ν. 3852/2010, αφενός την άσκηση έφεσης κατά της ως άνω με αριθ. πρωτ. 838/2017 Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης του Υπουργού Εσωτερικών ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και την άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης της άνω απόφασης δεδομένου ότι η άσκηση Έφεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση αυτής, η οποία θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στο Δήμο.

Αφετέρου δε, επειδή η υπόθεση αυτή απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία δημοσίου δικαίου σε θέματα αρμοδιότητας Ελεγκτικού Συνεδρίου και δη σε υποθέσεις προληπτικού και προσυμβατικού ελέγχου, καταλογισμών δημοσίων υπολόγων και δημοσιονομικών διορθώσεων, με τα οποία η υπογράφουσα δεν έχω ασχοληθεί ιδιαιτέρως και κατά συνέπεια δεν διαθέτω την απαραίτητη εξειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο ούτε το χρόνο που απαιτείται προκειμένου να μελετήσω την εν λόγω υπόθεση, λόγω των ιδιαιτέρως αυξημένων απαιτήσεων των καθημερινών νομικών υποθέσεων του Δήμου τόσο δικαστικών όσο και εξώδικων τις οποίες χειρίζομαι αποκλειστικά λόγω μη ύπαρξης έτερου έμμισθου δικηγόρου, εισηγούμαι όπως, κατ’ άρθρο 72 παρ. 1 ιε του ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με το άρθρο 281 του ν. 3463/2006  λόγω της μείζονος σπουδαιότητας του συγκεκριμένου θέματος, τόσο λόγο του ύψους του ποσού της δημοσιονομικής διόρθωσης που αναζητείται από το Δήμο ως αχρεωστήτως καταβληθέν, όσο και λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης του συγκεκριμένου έργου, η εκτέλεση του οποίου διακόπηκε από την ανάδοχο εταιρεία «ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» (με την οποία επίσης υφίστανται δικαστικές εκκρεμότητες), λόγω διακοπής της χρηματοδότησης από το φορέα διαχείρισης ΕΕΤΑΑ Α.Ε., χωρίς καμία υπαιτιότητα του Δήμου, αποφασίσετε :

1)Την ανάθεση του συνολικού δικαστικού χειρισμού της υπόθεσης, ήτοι τη σύνταξη και υποβολή ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των δικογράφων της έφεσης και της αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της με αριθ. πρωτ. 838/2017 Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης του Υπουργού Εσωτερικών, καθώς και την παράσταση κατά τη συζήτηση τους και τη σύνταξη και υποβολή σχετικών υπομνημάτων και εγγράφων για την υποστήριξή τους, στο δικηγόρο Αθηνών (με ΑΜ/ΔΣΑ 24563) Ευγένιο Χριστοφιλόπουλο, ο οποίος είναι απολύτως εξειδικευμένος σε θέματα αρμοδιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δη σε υποθέσεις προληπτικού και προσυμβατικού ελέγχου, καταλογισμών δημοσίων υπολόγων και δημοσιονομικών διορθώσεων και 2) σε περίπτωση έγκρισης της ανάθεσης, τη διαβίβαση της σχετικής εισήγησης στο αρμόδιο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να ορίσει αμοιβή του ως άνω Δικηγόρου για το χειρισμό της ως άνω υπόθεσης στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%,. για τη σύνταξη, κατάθεση και κοινοποίηση της Έφεσης και οκτακοσίων (800) Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% για τη σύνταξη και κατάθεση της αντίστοιχης Αίτησης Αναστολής και τη συζήτηση του αιτήματος προσωρινής διαταγής  σύμφωνα με την επιστολή του που επισυνάπτεται συνημμένα.

                                                     Η ΕΜΜΙΣΘΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

                                                                           ΓΕΩΡΓΙΑ Π. ΚΩΤΟΥΛΙΑ   

Σετικά άρθρα
Creative People

Τελευταία Νέα