25.4 C
Athens
Σάββατο, 10 Ιουνίου, 2023

ΑρχικήΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΟ Χρυσοφώτης (πρόεδρος ΟΛΡ) έβαλε το πιστόλι στον κρόταφο Μπουρνούς (τοπάρχης Ρ-Π)...

Ο Χρυσοφώτης (πρόεδρος ΟΛΡ) έβαλε το πιστόλι στον κρόταφο Μπουρνούς (τοπάρχης Ρ-Π) και τον υποχρέωσε σε ατιμωτική παράδοση

Ο πρόεδρος της ΟΛΡ Α.Ε. Σπύρος Χρυσοφώτης απασφάλισε μετά την άμεση απάντηση στο κατεπείγον έγγραφο της Δ.Σ. ΟΛΡ Δέσποινας Γκικάκη, Η Δ.Σ. της ΟΛΡ Α.Ε. Δ. Γκικάκη τύλιξε σε μια κόλλα χαρτί τη δημοτική αρχή Μπουρνούς-Βασιλόπουλου όπου αναφέρεται ότι η δημοτική αρχή Μπουρνούς-Βασιλόπουλου δεν έχει πάρει σχετική έγκριση για την υλοποίηση πεζοδρόμησης της Βασ. Παύλου (επισυναπτόμενο PDF ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΔΑ) και απέστειλε επίσημη επιστολή στον τοπάρχη Ρ-Π χτες, όπου ουσιαστικά τον καθιστά υπεύθυνο για μοιραίο περιστατικό ζωής που τυχόν συμβεί στο λιμάνι, του οποίου έχει αποκλείσει τις διεξόδους. Επιστολή που θορύβησε τόσο τον τοπάρχη που έφερε εκτός ημερησίας προς συζήτηση θέμα ανοίγματος της οδού Βασ. Παύλου που έκλεισε μόλις πριν λίγες μέρες και το οποίο υπερψηφίστηκε απ’ το Σώμα.

Η επιστολή Χρυσοφώτη

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Φρονώ ότι το ζήτημα που έχει προκύψει από την αυθαίρετη και παράνομη κατάληψη του οδοστρώματος, με προσωπική σας ευθύνη και ταλαιπωρεί Λιμάνι και Πόλη είναι γνωστό τοις πάσι.

Σημειώνω ότι είναι απόλυτα σεβαστό, κατανοητό, αποδεκτό και θεμιτό, το κατοχυρωμένο θεσμικά δικαίωμα των ΟΤΑ να λαμβάνουν κανονιστικές αποφάσεις για την ρύθμιση των θεμάτων κυκλοφορίας που τους αφορούν. 

Μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένου και του υπογράφοντος, δεν διανοούμασταν να πιστέψουμε ότι ένα «Δήμαρχος» στην Ελλάδα του 2021 θα μπορούσε να προβαίνει σε ρύθμιση θεμάτων κυκλοφορίας της πόλης αν δεν είχε εξασφαλίσει τα τυπικά της νομιμότητας της αποφάσεως του Δημοτικού του Συμβουλίου.

Δυστυχώς κ. Μπουρνούς μας διαψεύσατε!

Ευσύνοπτα, με την έτερη ιδιότητα μου, θα σας αναφέρω ότι για την εφαρμογή και το σύννομο  της απόφασης, όπως εν προκειμένω η υπ’ αριθ. 10/21-4-2021 συνεδρίαση διά περιφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, Θέμα 1ο, με την οποία πεζοδρομείται τμήμα της οδού Β. Παύλου και προεκλήθη το χάος, θα πρέπει να υφίστανται σωρευτικά τα εξής:

  1. Μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
  2. Γνώμη Συμβουλίου Κοινότητας άνω των 300 κατοίκων.
  3. Συναίνεση άλλου φορέα σε περίπτωση που απαιτείται η παράκαμψη της κυκλοφορίας σε οδούς αρμοδιότητας του.
  4. Σύμφωνη γνώμη του Ο.Α.Σ.Α., για την περιοχή αρμοδιότητάς του ή των αρμοδίων Υπηρεσιών των Περιφερειών για λεωφορειακές διαδρομές ΚΤΕΛ ή των Δήμων για αστικές λεωφορειακές διαδρομές, για τις άλλες περιοχές της χώρας (αν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς).
  5. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  6. Έγκριση της απόφασης από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η απόφαση αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας συνοδευόμενη από αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης και από τα έγγραφα στοιχείαπου είναι αναγκαία για την νόμιμη έκδοσή της, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερώναπό τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. Οι δήμοι, οι περιφέρειες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι ανωτέρω επιχειρήσεις τους υποχρεούνται να διαβιβάζουν αμελλητί και κάθε επιπλέον στοιχείο που ζητείται από την ΑΥΕ Ο.Τ.Α (ή από τον Συντονιστή Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114) μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας). (άρθρο 225 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4555/18άρθρο 238 παρ. 1 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 του Ν.4555/18)
  7. Κοινοποίηση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις Υπηρεσίες της Τροχαίας ή στις Αστυνομικές  Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ. Δημόσιων Έργων του ΥΠ.ΥΠΟΜΕΔΙ.

Σημειώνονται επίσης τα εξής:

  1. Από 09.08.2019(ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 82 του Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτ. α’ της παρ.13 του άρθρου 5 του Ν.4623/19οι αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία λαμβάνονται από την επιτροπή ποιότητας ζωήςτου δήμου και υποβάλλονται για έγκριση και εκτελούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του ν. 2696/1999, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Συνεπώς, εκτός των άλλων, η απόφαση έχει εκδοθεί και από καθ’ ύλην αναρμόδιο όργανο.

  1. α) Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή από 09.08.2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εγκρίνονται από τον Συντονιστήτης Αποκεντρωμένης Διοίκησης(παρ.1 άρθρο 52 Ν.2696/99, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.9 του άρθρου 48 του Ν.4313/14) (παρ.2 του άρθρου 82 του Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτ. α’ της παρ.13 του άρθρου 5 του Ν.4623/19).

β)Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, η διαδικασία θέσπισης των κυκλοφοριακών και συναφών ρυθμίσεων από τους ΟΤΑ για τις οδούς αρμοδιότητάς τους δεν τελειούται προτού εγκριθούν ρητώς οι σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων τους από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από άσκηση πλήρους ουσιαστικού ελέγχου εκ μέρους του τελευταίου. Συνεπώς, πριν από την έκδοση της εγκριτικής πράξης, οι ρυθμίσεις των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ είναι ανυπόστατες ως μη τελειωθείσες. Η τελική αποφασιστική αρμοδιότητα ανήκει σε κρατικό όργανο, δηλαδή τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενόψει, άλλωστε, του ότι οι θεσπιζόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν αποτελούν αμιγώς τοπική υπόθεση (ΥΠ.ΕΣ. 15109/13.05.2013), (υπ’ αριθμ. 1115/2012, 49/2012 αποφάσεις του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ).

Πέραν της παρακώλυσης της συγκοινωνίας που έχετε αυτή τη στιγμή δημιουργήσει με την ανυπόστατη απόφαση που παρανόμως συνεχίζετε και εφαρμόζετε, τίθενται θέματα ασφάλειας του λιμένα αλλά και της ανθρώπινης ζωής, όπως σας έχει ήδη επισημάνει και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας με το με αρ. πρωτ. 2132.15-1/1826/20/10-6-2021 έγγραφό του που σας απέστειλε.

Πέραν των ανωτέρω, προ ολίγων λεπτών, παραλάβαμε, μετά από σχετικό αίτημά μας και ουσιαστική άρνηση του Δήμου να μας απαντήσει, το με αρ. πρωτ. 71183/15-06-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο διαπιστώσαμε εμβρόντητοι, ότι κατά παράβαση των οικείων διατάξεων και καθηκόντων, η επίμαχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έχει αποσταλεί για να λάβει έγκριση από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής όπως ο νόμος ορίζει προκειμένου να καταστεί εκτελεστή και φυσικά δεν έχει εγκριθεί!!!!!!

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που με τόσο σθένος υπερασπίζεστε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και την οποία μη νομίμως υλοποιήσατε, προκαλώντας χάος στη Πόλη και το Λιμάνι είναι όχι άκυρη, αλλά ανυπόστατη, σύμφωνα με τη πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας!!!!!

Προσπαθείτε με παιδαριώδεις τακτικισμούς να συσκοτίσετε την κατάσταση με ισχυρισμούς ότι τάχα αφαιρέθηκαν ή τοποθετήθηκαν ανύπαρκτα σήματα κυκλοφορίας ή ότι τάχα δεν κατέχετε την κυκλοφοριακή μελέτη του λιμένα, την οποία όχι απλά κατέχετε, αλλά είναι προϊόν διαβούλευσης και συναντίληψης μεταξύ ΟΛΡ ΑΕ, Δήμου Ραφήνας και ΚΛ Ραφήνας. «Βαφτίσατε» την παράνομη απόφαση πιλοτική και κωφεύετε για τις συνέπειες.

Για οτιδήποτε πλέον συμβεί και ειδικότερα αν κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές, από την ανυπαρξία εξόδου διαφυγής από τον λιμένα τις ώρες αιχμής, φέρετε ακεραία, αποκλειστικά την ευθύνη, νομικά και πραγματικά.

Ήδη, στον τόπο μας, βιώσαμε τη τραγωδία απ’ τη φωτιά στο Μάτι και μάλιστα για το λόγο αυτό έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά συγκεκριμένων αιρετών της αυτοδιοίκησης για κατά συρροή ανθρωποκτονία από αμέλεια εις βάρος δεκάδων συνανθρώπων μας.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους,

Σας καλώ να αναλογιστείτε το μέγεθος της ευθύνης σας για υστάτη φορά, να αποκαταστήσει την νομιμότητα άμεσα και να ανοίξετε το παρανόμως καταληφθέν οδόστρωμα της οδού Β. Παύλου.

Ο Πρόεδρος της ΟΛΡ ΑΕ

Σ. ΧΡΥΣΟΦΩΤΗΣ

 

 

 

 

 

Σετικά άρθρα
Creative People

Τελευταία Νέα